السيد جاسم استعراض على Accredited Competency Professional (ACP)

مراجعة السيد قاسم على ACP Check out the ACP programme at: https://www.smrhrgroup.com/index.php/events/accredited-competency-professional-ilm-uk-certified/ Accredited Competency Professional is an ILM,UK certified programme

Posted by SMR HR Group on Thursday, 2 January 2020